Energiecrisis

We krijgen jammer genoeg steeds meer berichten binnen van cliënten die het zeer moeilijk krijgen door de huidige energiecrisis.
Cliënten die hard werken, maar geen positieve cijfers meer kunnen halen door de impact van de hoge energiekost.

Het feit dat we de komende jaren problemen gingen krijgen met energie is al langer geweten, maar bepaalde welgekende omstandigheden hebben de consequenties versneld en op korte termijn voor heel wat mensen ondraaglijk gemaakt.
We hopen dat de regering maatregelen neemt, maar zoals we allemaal weten, zal de oplossing niet alleen van de overheid komen.

Net zoals in tijden van COVID en andere crisissen in het verleden is het belangrijk om nuchter en realistisch naar uw zaak te kijken en zelf stappen te ondernemen.
Mensen die zwaar afhankelijk zijn van energie zullen zeer creatief moeten zijn en niet vasthouden aan gebruikelijke patronen.
Stel u de vraag waar u kosten kunt besparen, indien nodig bepaalde uitgaven uitstellen of schrappen en misschien zelfs tijdelijk uw productie of uw aanbod verminderen tot het meest essentiële of winstgevende.
Kijk echter ook vooruit en voorzie structurele oplossingen, zoals de installatie van ( bijkomende ) zonnepanelen, vervanging van energievretende machines, …
Ondernemers die dit reeds gedaan hebben, ondervinden nu veel minder impact van deze crisis.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen momenteel niet vooruit durven kijken, maar er is geen andere weg.
Neem uw zaak in handen en onderneem wat mogelijk / nodig is.

Weet dat uitstel / vrijstelling van sociale bijdragen nog steeds mogelijk is.
Weet dat er nog steeds een hoge investeringsaftrek geldt tot het einde van het jaar voor nieuwe investeringen. ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek )
Weet dat de overheid in bepaalde gevallen premies voorziet voor energiebesparende uitgaven. ( https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-ondernemingen-voor-energiebesparende-maatregelen )
Weet dat er naast de bank, nog manieren zijn om aan geld te raken. ( bvb. winwinlening, … ) ( https://www.pmv.eu/product/winwinlening/ )

Tracht ook bij deze crisis te kijken naar opportuniteiten en niet enkel naar problemen.
Grijp iedere mogelijke kans om uw onderneming positief te transformeren en klaar te maken voor de toekomst.
Net zoals bij vorige crisissen, zullen we deze ook weer overleven en er hopelijk zelfs beter en sterker uitkomen.
Vergeet niet dat een mens heel wat aankan en u er niet alleen voor staat.

Wij worden momenteel overspoeld met aanvragen en worden bezwaard door de overheid via vervroegde deadlines, maar ook wij zijn er om u bij te staan waar mogelijk.

Verhoogde kostenaftrek laadpalen is dan toch niet te combineren met investeringsaftrek

Een van de opvallendste maatregelen uit een nieuw voorontwerp van de ministerraad betreft de in 2021 ingevoerde verhoogde kostenaftrek van 200 % voor het installeren van laadstations voor elektrische auto’s.
Het wetsontwerp brengt op dat punt zowel goed als slecht nieuws.
De minister heeft eind 2021 verklaard dat de nieuwe verhoogde kostenaftrek in principe te combineren is met de investeringsaftrek.
De vraag werd toen gesteld of, op grond van de bestaande wetgeving, de investeringsaftrek de facto niet uitgesloten is in dergelijke gevallen.
Misschien om discussies op dat punt te vermijden, wordt de wet nu aangepast.
Een cumul van de verhoogde kostenaftrek en de investeringsaftrek wordt expliciet uitgesloten (aanpassing art. 64quater lid 2, 2e streepje WIB 92).

200 % kostenaftrek is drie maanden langer van toepassing
Nog m.b.t. de verhoogde aftrek voor laadstations is er wel goed nieuws te signaleren.
Volgens de huidige regelgeving bedraagt het percentage van de aftrek 200 % tot eind 2022.
Voor installaties die gebeuren tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 valt het aftrekpercentage terug op 150 %.
De regering is nu bereid om rekening houden met het feit dat de leveringen van laadstations grote vertragingen ondervinden door de verstoringen in de internationale aanleveringsketens.
Heel wat bedrijven die ruim op tijd een bestelling geplaatst hebben, worden nu geconfronteerd met het vooruitzicht dat de laadpaal pas in 2023 geleverd zal worden, waardoor ze de aftrek van 200 % mislopen.
De periode waarin dat percentage van 200 % geldt, wordt daarom verlengd tot 31 maart 2023.
Ondernemingen krijgen dus drie maanden langer de tijd.
Het percentage van 150 % kostenaftrek is dus van toepassing vanaf 1 april 2023.
Het voorontwerp ligt nu bij de Raad van State.

bron: Wolters Kluwer

Optimalisatie van verloning

In België heerst een hoge belastingdruk op loon.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belg er een sport van heeft gemaakt om deze belastingen te optimaliseren.
De werkgever kan een werknemer ( of bestuurder ) op verschillende manieren verlonen.

Extralegale voordelen zijn daarbij een interessante optie, gezien de werknemer ( of bestuurder ) algemeen netto meer overhoudt via deze alternatieve verloning, dan door standaard het brutoloon te verhogen.

Bij een loonsverhoging met een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever ( na verrekening vennootschapsbelasting ), houdt de werknemer slechts € 43,12 over.
( Gebaseerd op theoretische berekening bij veelvoorkomende gevallen )

We geven bij deze graag een overzicht mee van mogelijke alternatieve verloningsvormen en wat de werknemer ( of bestuurder in bepaalde gevallen ) netto overhoudt van een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever.

U kunt terecht bij uw sociaal secretariaat bij vragen, maar ook wij zijn beschikbaar om u hierin te adviseren.