Energiecrisis

We krijgen jammer genoeg steeds meer berichten binnen van cliënten die het zeer moeilijk krijgen door de huidige energiecrisis.
Cliënten die hard werken, maar geen positieve cijfers meer kunnen halen door de impact van de hoge energiekost.

Het feit dat we de komende jaren problemen gingen krijgen met energie is al langer geweten, maar bepaalde welgekende omstandigheden hebben de consequenties versneld en op korte termijn voor heel wat mensen ondraaglijk gemaakt.
We hopen dat de regering maatregelen neemt, maar zoals we allemaal weten, zal de oplossing niet alleen van de overheid komen.

Net zoals in tijden van COVID en andere crisissen in het verleden is het belangrijk om nuchter en realistisch naar uw zaak te kijken en zelf stappen te ondernemen.
Mensen die zwaar afhankelijk zijn van energie zullen zeer creatief moeten zijn en niet vasthouden aan gebruikelijke patronen.
Stel u de vraag waar u kosten kunt besparen, indien nodig bepaalde uitgaven uitstellen of schrappen en misschien zelfs tijdelijk uw productie of uw aanbod verminderen tot het meest essentiële of winstgevende.
Kijk echter ook vooruit en voorzie structurele oplossingen, zoals de installatie van ( bijkomende ) zonnepanelen, vervanging van energievretende machines, …
Ondernemers die dit reeds gedaan hebben, ondervinden nu veel minder impact van deze crisis.

Ik kan me voorstellen dat sommige mensen momenteel niet vooruit durven kijken, maar er is geen andere weg.
Neem uw zaak in handen en onderneem wat mogelijk / nodig is.

Weet dat uitstel / vrijstelling van sociale bijdragen nog steeds mogelijk is.
Weet dat er nog steeds een hoge investeringsaftrek geldt tot het einde van het jaar voor nieuwe investeringen. ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/investeringsaftrek )
Weet dat de overheid in bepaalde gevallen premies voorziet voor energiebesparende uitgaven. ( https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-ondernemingen-voor-energiebesparende-maatregelen )
Weet dat er naast de bank, nog manieren zijn om aan geld te raken. ( bvb. winwinlening, … ) ( https://www.pmv.eu/product/winwinlening/ )

Tracht ook bij deze crisis te kijken naar opportuniteiten en niet enkel naar problemen.
Grijp iedere mogelijke kans om uw onderneming positief te transformeren en klaar te maken voor de toekomst.
Net zoals bij vorige crisissen, zullen we deze ook weer overleven en er hopelijk zelfs beter en sterker uitkomen.
Vergeet niet dat een mens heel wat aankan en u er niet alleen voor staat.

Wij worden momenteel overspoeld met aanvragen en worden bezwaard door de overheid via vervroegde deadlines, maar ook wij zijn er om u bij te staan waar mogelijk.

Verhoogde kostenaftrek laadpalen is dan toch niet te combineren met investeringsaftrek

Een van de opvallendste maatregelen uit een nieuw voorontwerp van de ministerraad betreft de in 2021 ingevoerde verhoogde kostenaftrek van 200 % voor het installeren van laadstations voor elektrische auto’s.
Het wetsontwerp brengt op dat punt zowel goed als slecht nieuws.
De minister heeft eind 2021 verklaard dat de nieuwe verhoogde kostenaftrek in principe te combineren is met de investeringsaftrek.
De vraag werd toen gesteld of, op grond van de bestaande wetgeving, de investeringsaftrek de facto niet uitgesloten is in dergelijke gevallen.
Misschien om discussies op dat punt te vermijden, wordt de wet nu aangepast.
Een cumul van de verhoogde kostenaftrek en de investeringsaftrek wordt expliciet uitgesloten (aanpassing art. 64quater lid 2, 2e streepje WIB 92).

200 % kostenaftrek is drie maanden langer van toepassing
Nog m.b.t. de verhoogde aftrek voor laadstations is er wel goed nieuws te signaleren.
Volgens de huidige regelgeving bedraagt het percentage van de aftrek 200 % tot eind 2022.
Voor installaties die gebeuren tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 valt het aftrekpercentage terug op 150 %.
De regering is nu bereid om rekening houden met het feit dat de leveringen van laadstations grote vertragingen ondervinden door de verstoringen in de internationale aanleveringsketens.
Heel wat bedrijven die ruim op tijd een bestelling geplaatst hebben, worden nu geconfronteerd met het vooruitzicht dat de laadpaal pas in 2023 geleverd zal worden, waardoor ze de aftrek van 200 % mislopen.
De periode waarin dat percentage van 200 % geldt, wordt daarom verlengd tot 31 maart 2023.
Ondernemingen krijgen dus drie maanden langer de tijd.
Het percentage van 150 % kostenaftrek is dus van toepassing vanaf 1 april 2023.
Het voorontwerp ligt nu bij de Raad van State.

bron: Wolters Kluwer

Optimalisatie van verloning

In België heerst een hoge belastingdruk op loon.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belg er een sport van heeft gemaakt om deze belastingen te optimaliseren.
De werkgever kan een werknemer ( of bestuurder ) op verschillende manieren verlonen.

Extralegale voordelen zijn daarbij een interessante optie, gezien de werknemer ( of bestuurder ) algemeen netto meer overhoudt via deze alternatieve verloning, dan door standaard het brutoloon te verhogen.

Bij een loonsverhoging met een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever ( na verrekening vennootschapsbelasting ), houdt de werknemer slechts € 43,12 over.
( Gebaseerd op theoretische berekening bij veelvoorkomende gevallen )

We geven bij deze graag een overzicht mee van mogelijke alternatieve verloningsvormen en wat de werknemer ( of bestuurder in bepaalde gevallen ) netto overhoudt van een nettoloonkost van € 100 voor de werkgever.

U kunt terecht bij uw sociaal secretariaat bij vragen, maar ook wij zijn beschikbaar om u hierin te adviseren.

Afschaffing attest 6% btw

Aannemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun werk aan een woning factureren met 6% btw.

Om deze voordeelmaatregel toe te kunnen passen, moest de klant een btw-attest bezorgen.

Deze verplichting valt nu weg, mits onderstaande melding gemaakt wordt op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Neem gerust contact op met het kantoor bij vragen.

Update steunmaatregelen corona

  Vlaamse steun voor ondernemers (coronavirus)  
Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten in het vierde kwartaal 2021.

Daarnaast zullen o.m. volgende maatregelen gelden voor ondernemingen in het eerste kwartaal 2022:
1. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht voor alle sectoren (alsook de tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind)

2. Het dubbel overbruggingsrecht voor wie zijn zaak moet sluiten en het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 40% (reeds vanaf december 2021)

3. De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw, enz. zonder nalatigheidsinteresten

4. Het behoud van het btw-tarief (6%) voor hydroalcoholische gels en maskers.

5. De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ.

6. De evenementensector zal worden ondersteund met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021.

 

Er worden ook drie nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt:

1. Via het Vlaams Beschermingsmechanisme 11 zullen bepaalde sectoren (o.a. eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs, …) terug steun kunnen aanvragen ingevolge de sterke exploitatiebeperkingen.

2. Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een Globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

3. De overbruggingslening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, maar ook op de financiering voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

Deze laatste 3 maatregelen zullen pas operationeel worden in 2022. Deze maatregelen wordt nu aangemeld bij de EU in het kader van staatssteunregels. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan de steunmaatregel door VLAIO uitgewerkt worden.

Bron: Vlaio.be

 

Wijzigingen aankoop onroerende goederen vanaf 1/1/2022

De Vlaamse regering heeft aangekondigd de registratierechten te verlagen van 6 naar 3 procent op de aankoop van de enige, eigen woning vanaf 1/1/2022.
Ook voor wie zijn eerste woning grondig energiezuinig renoveert zakt het tarief van 5 naar 1 procent!

Voor tweede, … woningen, maar ook voor bedrijfspanden en dergelijke stijgen de registratierechten echter van 10% naar 12%.

Indien u bezig bent met de aankoop van uw enige, eigen woning, kunt u eventueel nu reeds een overeenkomst tekenen, maar de akte bij de notaris pas na nieuwjaar laten verlijden om te besparen op de registratierechten.
Indien u bezig bent met de aankoop van een bedrijfspand of een andere dan uw enige, eigen woning, haast u zich best om de akte nog dit jaar te laten verlijden.

Ook is het zo dat wie een onroerend goed koopt en daarvoor leent bij de bank, het onroerend goed vanaf 2022 verplicht geschat wordt en het slechts mogelijk zal zijn om maximaal de geschatte waarde van het pand te belenen, ondanks u meer betaalt.

Nog een bijkomend weetje voor de toekomst:

Vanaf 1 januari 2024 wordt de meeneembaarheid van registratierechten afgeschaft.
In bepaalde gevallen kan je een deel van de betaalde registratierechten op de aankoop van een woning, verrekenen op de registratierechten bij aankoop van een andere woning, wanneer de eerste verkocht wordt.
Tot nog toe kun je een deel van je registratierechten verrekenen, maar binnenkort betaal je in dit geval dus opnieuw de volle pot.

Automatische toekenning premie van € 500,00 voor zelfstandigen in moeilijkheden

Premie van 500 euro voor zelfstandigen in moeilijkheden door coronacrisis

 

De regering heeft beslist om zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, een eenmalige premie van 500 euro toe te kennen.

De premie is voor zelfstandigen die minimaal zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering ontvingen.

Wanneer kom je precies in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze eenmalige premie als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende partner, maar ook indien je minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd bent (748,11 euro per kwartaal in 2021) als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep (artikel 37), student-zelfstandige of 65-plusser zonder pensioen.

Je moet bovendien tussen 1 oktober 2020 en 30 april 2021 ten minste zes maanden een crisis-overbruggingsuitkering hebben ontvangen. Het hoeft niet om zes opeenvolgende uitkeringen te gaan.

Deze uitkeringen tellen mee:

  • het enkel en dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting of afhankelijkheid;
  • de relance-uitkering;
  • het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Deze uitkeringen tellen niet mee:

  • het crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine;
  • het crisis-overbruggingsrecht wegens de opvang van een kind;
  • halve uitkeringen crisis-overbruggingsrecht;
  • het klassiek overbruggingsrecht;
  • een onterecht ontvangen uitkering die teruggevorderd werd.

Om welk bedrag gaat het?

De premie is eenmalig en bedraagt 598,80 euro bruto. Ze is afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%. Je ontvangt dus een nettobedrag van 500 euro, dat ten laatste op 30 september 2021 zal worden uitbetaald.

Hoe moet je de premie aanvragen?

Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Zodra alle details en voorwaarden helemaal duidelijk zijn, neemt het sociaal verzekeringsfonds zélf contact op met de zelfstandigen die in aanmerking komen.
Je zal de premie dus automatisch ontvangen als je aan de voorwaarden voldoet.

bron: https://www.liantis.be