Fiscale maatregelen inzake personenbelasting

Bevriezing van de indexatie
 
Sommige uitgaven geven recht op belastingvermindering.
Elk jaar wordt het bedrag van deze fiscale uitgaven geïndexeerd.
De programmawet van 20 december van vorig jaar bepaalt dat voor de aanslagjaren 2021 tot 2024 de indexatie van een aantal uitgaven bevroren wordt.
Het gaat meer bepaald om de vrijgestelde eerste schijf van de inkomsten uit spaardeposito’s (maximum 980 € is vrijgesteld van belastingen), dividenden (800 €, waarvan maximum 240 € voorheffing teruggetrokken kan worden), de limiet voor belastingvermindering voor langetermijnsparen (plafond van 2.350 €), belastingvermindering voor giften of vermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering.
 
Vanaf aanslagjaar 2025 worden deze bedragen opnieuw geïndexeerd, maar “de bevriezing van de aanslagjaren 2021 tot 2024 wordt niet gerecupereerd”.
Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020).
 
De bevriezing van de indexatie voor pensioensparen wordt uitgesteld tot aanslagjaar 2022. Dat wil zeggen dat wel degelijk de bedragen 990 et 1.270 € van toepassing zijn voor aanslagjaar 2021.
 
Investeringsaftrek
 
Een andere maatregel betreft de investeringsaftrek.
Een dergelijke aftrek kan bekomen worden voor de in 2021 en 2022 verkregen of tot stand gebrachte activa.
De aftrek die reeds bestond en die tijdens de COVID-periode met 25% werd verhoogd, is dus ook geldig in 2021 en 2022.
 
Concreet komt het hierop neer dat de wetgever, om tot productief investeren aan te zetten, deze gunstige maatregel met twee jaar heeft verlengd.
 
Gezinsfiscaliteit
 
De belastingvrije som voor ascendenten en zijverwanten wordt verhoogd.
Dit betreft belastingplichtigen die een ouder, grootouder, broer of zus ten laste hebben die minstens 65 jaar oud is en zorgbehoevend is.
In dit verband wordt rekening gehouden met de zelfredzaamheidsgraad.
Concreet wordt voor de inkomsten van 2020 een bedrag van 4.900 € vrijgesteld van belastingen.
 
Nog een andere maatregel werd goedgekeurd, met name belastingvermindering voor kinderoppas.
Tot de inkomsten van 2019 werd rekening gehouden met maximum 11,20 € per dag en per kind van hoogstens 12 jaar oud.
Door de hervorming wordt dit bedrag opgetrokken tot maximum 13,00 € en ook de leeftijd wordt verhoogd, nl. tot 14 jaar (en tot 21 jaar indien het kind een zware handicap heeft).
Het maximumbedrag zal voor de inkomsten vanaf 2021 stijgen tot 13,70 € per dag.
 
De uitgaven voor kinderoppas bij een ziek kind thuis door een door het ziekenfonds gestuurde ziekenoppas bijvoorbeeld, komen eveneens in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering wordt maar aan de belastingplichtige toegekend als hij een attest voorlegt dat werd opgesteld volgens het door de Minister bepaalde model.
 
Deeleconomie
 
Sinds 1 januari 2021 vallen inkomsten van klusjes door en voor particulieren niet langer onder het tot nu toe gekende voordelige belastingstelsel.
 
Het ging dan bijvoorbeeld om diensten zoals gras maaien, kleine onderhoudswerken.
Deze inkomsten waren vrijgesteld van belastingen zolang ze niet meer dan 6.340 € bedroegen.
 
Dit blijft mogelijk in de deeleconomie, maar volgens het stelsel dat in 2017 werd ingevoerd, namelijk voor werken uitgevoerd via een door de overheid erkend platform.
Het weerhouden belastingtarief is 20%. Een kostenforfait van 50% is voorzien. Uiteindelijk wordt het belastingtarief teruggebracht tot 10% (20% op 50%).
Vanaf 1 februari 2021 moeten de erkende platforms de bedrijfsvoorheffing afhouden.
 
Gift
 
In de loop van 2020 werd het belastingvoordeel inzake giften door een wetsontwerp gewijzigd.
Tot voor kort bedroeg de belastingvermindering 45% en het maximumbedrag dat de belastingplichtige mocht storten, was 10% van zijn netto-inkomen.
Met de hervorming werd het percentage van de vermindering opgetrokken tot 60% met een limiet van 20% van het netto-inkomen (hetzij een plafond van 397.859 €).
Concreet betekent dat, dat een gift van 40 € die in 2020 werd gedaan, aan de belastingplichtige 16 € kost, aangezien hij via zijn aangifte 24 € terugtrekt.
Ter herinnering: een gift is maar fiscaal aftrekbaar als hij minimum 40 € per erkende instelling (ziekenhuizen, liefdadigheidswerk, enz.) en per jaar bedraagt, in principe gerealiseerd in contant geld.
De erkende instelling moet tijdens het eerste kwartaal van het jaar dat volgt, een fiscaal attest afleveren.
 
Bron: https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/nieuwe-fiscale-maatregelen-inzake-personenbelasting/10403

Vernietiging regeling terugdraaiende elektriciteitsteller door Grondwettelijk Hof

Iedereen heeft waarschijnlijk reeds opgevangen dat het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling vernietigd heeft waarbij prosumenten het recht hadden
om gedurende 15 jaar gegarandeerd de terugdraaiende elektriciteitsteller te mogen gebruiken.
Hierdoor verdwijnt het systeem van de terugdraaiende teller voor de prosumenten die over een digitale meter beschikken.
De Vlaamse regering heeft daarop beslist dat er een compensatie komt voor de getroffen zonnepaneeleigenaars.
Voorlopig wijzigt er dus niks indien u nog over een analoge teller beschikt.
Meer info over de materie kunt u terugvinden via deze link:  https://www.fluvius.be/nl/compensatieregeling-voor-eigenaars-zonnepanelen

 

 

Update Vlaamse subsidies

Bij deze een update over de huidige Vlaamse subsidies, waarvan enkele in kader van de ondersteuning voor ondernemers die lijden onder de corona-maatregelen.

 

 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Deze premie is voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn OF een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over de periode 16/11 – 31/12.

Aangezien het een vervolg is op het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% over de periode 16/11 – 31/12 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
  • Dit betreft een maatregel voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die minstens de sociale bijdragen betalen, gelijkwaardig aan een zelfstandige in hoofdberoep
   Indien je actief bent als zelfstandige in bijberoep, kom je ook in aanmerking voor een halve premie indien je netto belastbaar zelfstandig beroepsinkomen van 2019 tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78 lag en je minder dan 80% als loontrekkende tewerkgesteld was.
   Vennootschappen moeten niet voldoen aan de voorwaarde omtrent de sociale bijdragen. Ook vzw’s komen in aanmerking, mits er minstens 1 voltijdse werknemer is ingeschreven.
  • Verplicht gesloten sectoren moeten geen omzetverlies aantonen. Hier vind je een lijst van de gesloten sectoren.
  • De onderneming voldoet aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (Je moet deze premie niet hebben aangevraagd of ontvangen).
  • Het omzetverlies kan u aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Starters tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

 • Maximale steun:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 – 49 werknemers
  • € 60.000 voor ondernemingen met > 50 werknemers
 • Minimale steun: € 1.000

 

* Min. en max. steunbedrag voor gesloten sectoren is afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

 

 • Aanvraag:
  • Deze premie kan u aanvragen via de website van Vlaio.
  • Deadline = 15 februari 2021

 

 

 • Globalisatiepremie

De globalisatiepremie is een steunmaatregel voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020, afhankelijk van de omvang van de onderneming,

minstens 70 of 90% omzetverlies hebben geleden.

Voorwaarde:

Ondernemingen die in de laatste drie kwartalen van 2020, dus van 1 april tot 31 december 2020, een omzetverlies van minstens 70 of 90% hadden, kunnen rekenen op een steunpercentage van 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019.

Van dat totale bedrag zullen de al uitbetaalde premies (coronahinderpremie, coronacompensatiepremie en/of ondersteuningspremie en Vlaams Beschermingsmechanisme) afgetrokken worden.
Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn.

 

Werknemers 70% omzetverlies 90% omzetverlies

 

5-19 30.000 euro 50.000 euro
20-49 100.000 euro 250.000 euro
50-199 500.000 euro 1.000.000 euro
200 en meer 1.000.000 euro 2.000.000

 

*Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro (exclusief btw) en met minstens 20 werknemers worden gelijkgesteld met de categorie van 200 werknemers en meer.

 

Deadline= nog niet bepaald ( kan nog niet worden aangevraagd )

 

 

 • KMO-Groeisubsidie

De KMO-groeisubsidie is een subsidie waarmee ondernemingen advies kunnen inkopen of extra personeel aanwerven om een nieuwe strategie uit te rollen.

Ook ondernemers die nieuwe markten verkennen of nieuwe producten lanceren, kunnen beroep doen op deze subsidie.

Op 1 januari werd de KMO-Groeisubsidie drastisch hervormd. Het indiensysteem wijzigt naar drie thematische oproepen per jaar.

De focus zal vooral op digitalisering en duurzaamheid liggen. Bovendien worden enkel de beste dossiers gesteund.
Met dit Vlaams relanceplan wil de overheid een duidelijk signaal geven en enkel ondernemingen subsidiëren die een sprong maken naar de economie van de toekomst.

 

Oproep 1:

Indienperiode: 1 maart tot en met 30 april 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering

Oproep 2:

Indienperiode: 1 juli tot en met 31 augustus 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen

Oproep 3:

Indienperiode: 1 november tot 31 december 2021

Thema’s: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen, innovatie

 

 • Lancering starterscontracten ‘Aalst’

Net zoals in Gent lanceerde men in de stad Aalst de starterscontracten. Met dit initiatief wil men een aantrekkelijk startersklimaat scheppen en ondersteunen.

60% terugbetaling kosten voor:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 3.500 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

Deadline eerste indienperiode = 17 januari 2021

 

 • Starterscontracten ‘Gent’

In Gent kunnen startende ondernemingen nog steeds in aanmerking komen voor een starterspremie. De kosten die zij kunnen recupereren zijn identiek zoals in Aalst:

 • professioneel advies en begeleiding
 • inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
 • investeringen

Premie = maximum 5.000 euro (hoofdberoeper minder dan 2 jaar)

 

 • Hinderpremie openbare werken

Vanaf 21 januari worden de wegenwerken geregistreerd in het vernieuwde GIPOD-systeem.

Wat verandert er?

Tot nu geven beheerders van werken de hinderlocatie in. In het nieuwe systeem moeten de hindergevolgen worden ingegeven.

Concreet kan een handelaar een premie krijgen bij deze negen hindergevolgen:

 

 1. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang
 2. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd hulpdiensten
 3. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd openbaar vervoer
 4. Gemotoriseerd verkeer geen doorgang – uitgezonderd plaatselijk verkeer
 5. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang
 6. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – vermindering van rijstroken
 7. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting
 8. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd hulpdiensten
 9. Gemotoriseerd verkeer beperkte doorgang – afgesloten in 1 rijrichting – uitgezonderd openbaar vervoer

Premie = 2.000 euro

6% BTW-regel in bouwsector in kader van afbraak en heropbouw tijdelijk verruimd

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied.
Voorheen was dit beperkt tot 32 centrumsteden. Zowel particulieren als promotoren kunnen van deze maatregel genieten. De verruiming geldt tot 31 december 2022.
 

Basisvoorwaarden van de bestaande regel ( die ook blijft bestaan na 31/12/2022 ):

 • De afbraak en de wederopbouw vormen één handeling.
 • Het op te richten pand is uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd als privéwoning.
 • Er wordt een voorafgaande verklaring afgelegd door de bouwheer en er staat een vermelding op de factuur
 • De privéwoning is gelegen in een van de hiernavolgende 32 steden:
  • De stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik;
  • Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek;
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.

Nu wordt deze regel dus tijdelijk uitgebreid voor het volledige Belgische grondgebied, mits ook voldaan aan deze voorwaarden:

 • Het moet uitsluitend dan wel hoofdzakelijk over de enige woning én de eigen woning gaan.
 • Die woning wordt gebruikt door de bouwheer-particulier zelf.
 • Deze persoon er zonder uitstel zijn domicilie neemt en dit gedurende vijf jaar, te rekenen tot 31 december van het jaar volgende op het jaar van de eerste inbezitname.
  Wanneer deze voorwaarde niet wordt gerespecteerd, moet het voordeel worden terugbetaald voor het lopende jaar en de overblijvende jaren van de vijfjarige periode.
 • De totale bewoonbare oppervlakte bedraagt maximum 200 m2.

 

Ook lopende projecten kunnen van deze nieuwe maatregel genieten, voor zover de verklaring wordt ingediend uiterlijk op 31 maart 2021.

Het systeem loopt ten einde op 31 december 2022, maar wordt ook gelimiteerd afhankelijk van het verkrijgen van uw omgevingsvergunning.
Verkrijgt u uw vergunning na 1 juli 2022, dan kan u slechts voor maximaal 25% van het totale bedrag van de werken factureren aan 6%.
En dit bovendien voor zover gefactureerd wordt uiterlijk op 31 december 2022.

Update coronamaatregelen

Jammer genoeg is er geen positieve evolutie in het COVID-verhaal, waardoor weer heel wat sectoren getroffen worden.

De overheid voorziet een aantal steunmaatregelen.
We wachten zelf nog op updates en meer info, maar bij deze herhalen we de bestaande maatregelen en sommen we de nieuwe, reeds gekende maatregelen op:

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen:

Voor alle kwartalen van 2020 alsook de regularisatiesupplementen van 2018 kan je nog uitstel aanvragen tot 15/12/2020.

Ter info: Wanneer een cliënt uitstel van betaling aanvraagt, stuurt het sociaal verzekeringsfonds nog steeds per kwartaal een vervaldagbericht.

Zo heeft de cliënt nog steeds de mogelijkheid om een betaling te storten indien men dit toch wenst.

 

Verdubbeling overbruggingsrecht

 • Verdubbeling overbruggingsrecht geldt voor de (volledige) maanden oktober en november (ook al geldt de verplichte sluiting voor 4 weken vanaf 19 oktober)
  • Alleenstaande 2.583,38 euro
  • Gezinslast 3.228,20 euro

 

 • Deze maatregel werd ingevoerd voor de horeca. We wachten nog op info of dit ook geldt voor de andere sectoren die nu verplicht moeten sluiten.
  We verwachten van wel, maar momenteel verwijst de sluitingsdatum in oktober nog naar 19/10/2020.

 

Relance-uitkering (overbruggingsrecht na heropstart)

 Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van heropstart ( minimaal  1volledige kalendermaand verplicht gesloten tot 3 mei 2020 of langer )

Dit betreft de activiteiten die mogen hernemen na verplichte sluiting

 • Relance-uitkering voor juni, juli en augustus: omzetcijfer in Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/19, niet te combineren met overbruggingsrecht in dezelfde maand
 • Relance-uitkering september: omzetcijfer Q2/20 moet 10% lager zijn dan Q2/20
 • Relance-uitkering oktober: omzetcijfer in Q3/20 moet 10% lager zijn dan Q3/20
 • Ook voor november en december kan de relance-uitkering aangevraagd worden, maar dit is nu nog niet mogelijk.

 

Overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas/school/kinderopvang 

Vanaf september kunnen zelfstandigen in volgende gevallen een beroep doen op het klassieke Overbruggingsrecht:
Opgelet
: dit is niet het corona-overbruggingsrecht (“tijdelijke crisismaatregel”), maar wel het klassieke overbruggingsrecht derde pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met economische impact).

Zelfstandigen in quarantaine geplaatst en

  • ​​​​​​​daardoor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.
  • Vereist: quarantaine-attest op eigen naam of op naam van persoon op zelfde adres ingeschreven.
 • Wanneer niet in aanmerking?
  • Zelfstandigen die verder van thuis uit werk kunnen organiseren
  • Zelfstandigen die omwille van niet-essentiële redenen wetens willens zijn afgereisd naar rode zone op ogenblik van vertrek

    Gesloten scholen/klassen/kinderopvang

 • Minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen volledige onderbreking
 • Om in te staan voor zorg van kinderen ten gevolge van klas in quarantaine of sluiting school /kinderopvang
 • Voor kind van max 12 jaar, indien ouder, dan specifieke motivering vereist waarom ouder instaat voor zorg van kind
 • Zij dienen deze situatie van overmacht aan te tonen aan de hand van een bewijsstuk (beslissing van de directie van de school of beslissing van de kinderopvang).

Opgelet:

 • Vanaf 1 september vallen deze gevallen niet meer onder de tijdelijke crisismaatregelen (geen maanduitkering meer op basis van onderbreking korter dan een maand)
 • Onderbreking van 1, 2 3, of 4 weken: uitkering van  322,92 euro (zonder gezinslast) of 403,53 euro (met gezinslast) per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen.

–             Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).

–             Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).

–              Indien de zelfstandige gedurende minder dan 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen, is er geen recht op uitkering

 • Extra voorwaarden:
  • De afgelopen 4 kwartalen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote
  • Tijdens de afgelopen 16 kwartalen minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben betaald als zelfstandige in hoofdberoep of Meewerkend echtgenote.

 

 

Vlaams Beschermingsmechanisme (deze premie sluit aan bij de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie)

 • Voor wie?
  • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

  • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
  • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.
 • Bedrag
  • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
  • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd.

Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

 • Aanvraag:

De aanvraag voor alle ondernemingen dient te gebeuren voor 15/11/2020.

 • Beperkingen:
  • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .
  • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.
  • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.
 • Voorwaarde voor deze steun: uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Deze premie is voor alle ondernemingen die opnieuw verplicht gesloten zijn, of open zijn maar een zwaar omzetverlies hebben over de periode van 01/10 – 18/11.

Aangezien het een vervolg is op het Vlaams Beschermingsmechanisme, kan deze premie dus gecombineerd worden met de eerste premie.

 • Voor wie:
  • Ondernemingen met een omzetverlies van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Keuze tussen:

 • Periode van 01/10 tot 15/11
 • Periode van 19/10 tot 18/11.
 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie. Ondernemingen die vorig jaar nog niet actief waren, tonen het omzetverlies aan op basis van een financieel plan.
 • Uitbaters van cafés en restaurants die in de periode 19/10 – 18/11 verplicht gesloten zijn, moeten geen omzetdaling aantonen.

Dit geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in de dezelfde periode 2019 > 50% betrekking had op take away. Zij moeten wél een omzetdaling aantonen.

We wachten nog op info omtrent het feit dat nu meerdere sectoren opnieuw verplicht moeten sluiten.

 

 • Bedrag:

De steun bedraagt 10% van de omzet, excl. btw in de referentieperiode of een andere gelijkaardige periode. Voor zelfstandigen in bijberoep met een eenmanszaak bedraagt de premie 5%.

De maximale steun:

 • Periode 01/10 – 15/11:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
 • Periode 19/10 – 18/11:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
 • Aanvraag:
  • Deze premie kan je momenteel nog niet aanvragen.
  • Meer informatie vind je op de website van Vlaio.

Nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor horeca-ondernemers in kader van COVID-19

Alle restaurants en cafés moeten vanaf maandag 19 oktober 2020 vier weken lang de deuren sluiten.
Restaurants kunnen wel nog afhaalgerechten meegeven, al is dit beperkt tot 22 uur.
De federale overheid en de regionale overheden voorzien daarom bijkomende steunmaatregelen.

Hieronder worden de steunmaatregelen opgesomd waarop je een beroep kan doen als zelfstandige ondernemer zonder personeel.
Ben je werkgever? Dan gelden er nog bijkomende steunmaatregelen.

Federale steunmaatregelen
Je hebt recht op een dubbele uitkering overbruggingsrecht.
Dat komt dus neer op een totaalbedrag van 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,2 euro met gezinslast.

De overheid verlengt de bestaande betalingsuitstelregelingen.
Het is nog even wachten om met duidelijkheid te kunnen zeggen om welke regelingen het precies gaat en wat de voorwaarden zijn.

Als horecaondernemer moet je dit jaar geen jaarlijkse FAVV-bijdrage betalen.

Regionale steunmaatregelen
Naast de federale steunmaatregelen, voorzien de regio’s ook afzonderlijke steunmaatregelen:

Vlaanderen:
Horecazaken die de komende vier weken gedwongen moeten sluiten, zullen van VLAIO een premie ontvangen die 10% bedraagt van de omzet in dezelfde periode van 2019.
Er zou wel een plafond gelden voor deze steun.
Zo kan een kleinere horecaondernemer een beroep doen op maximaal 11.250 euro.
Ben je een werkgever met meer dan 10 werknemers? Dan geldt er een plafond van 22.500 euro.

Op dit moment kan enkel het dubbel overbruggingsrecht worden aangevraagd.
De overheid werkt de aanvraagprocedure voor de nieuwe premies nog uit.

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor culturele sector

Cultuurcoronapremie

Wat?
De Cultuurcoronapremie is voor natuurlijke personen die geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen (vb. overbruggingsrecht),
maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Bedrag
Premie bedraagt maximum 1.500 euro.

Deadline=
31 augustus 2020 om 15 uur.

Voor wie?
Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector.

 Zelfstandigen
o Actief in hoofd- of bijberoep
o Gevestigd in het Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Eenmanszaak is sinds 13/03/2020 niet failliet, stopgezet, of in vereffening.
o Actief binnen een van de opgesomde NACE-codes ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1789 ) en professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op:
• de Vlaamse corona hinderpremie
• de Vlaamse corona compensatiepremie
• de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
• de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
• het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
• de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet lager dan 4.877,16 euro.

 Loontrekkenden
o Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector
o Woonplaats ligt in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Gedurende de periode januari - juni 2020 actief binnen een van de opgesomde paritaire comités ( zie https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1790 ) professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto inkomen lager dan 4.877,16 euro.

Aanvragen kan via deze link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/de-cultuurcoronapremie

Hoe wordt het totaal bruto inkomen berekend van de zelfstandigen in bijberoep in deze sector?
Zowel het brutoloon als werknemer, het vervangingsinkomen en de omzet als zelfstandige dienen samengeteld te worden.
Vb.
DJ in bijberoep. Wanneer het inkomen als loontrekkende voor april, mei en juni > 4877,16 euro is, kom je niet in aanmerking.
Val je in die periode onder bvb. technische werkloosheid en overschreed de uitkering de 4877,16 euro niet, kom je WEL in aanmerking.

Dit geldt voor heel wat zelfstandigen. Denk aan interieurarchitecten, fotograaf, grafisch designer, tuinarchitectuur, podiabouwers, decorateur-etalagisten, ...

Terugbetaalbaar voorschot voor evenementensector

Omwille van het coronavirus is er nog steeds grote onzekerheid in de evenementensector.
Vanaf september voorziet de Vlaamse overheid een terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren die werkkapitaal creëren om nieuwe evenementen op te zetten en voor te bereiden vanaf najaar 2020.

1e oproep: in september voor events tot 31/12/2020
2e oproep: in november/begin december voor events in 2021

Terugbetaalbaar voorschot:
60% van de kosten met een minimum van 25.000 euro en maximum 800.000 euro (beperkt tot niet-recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen)
(Kost van 2% voor de steunaanvrager)

Voor wie?
Ondernemingen en VZW’s met een operationele exploitatiezetel in Vlaanderen

Voor welke evenementen?
Die plaatsvinden in het Vlaams of Brussels Gewest

Wanneer moet de ondernemer het voorschot terugbetalen?
Als het evenement doorgaat, moet de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event

Wanneer moet de ondernemer het voorschot NIET terugbetalen?
Het voorschot moet niet terugbetaald worden wanneer het evenement geannuleerd wordt omwille van de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19.

Enkele voorwaarden:
• Een groene score van CERM-scan kunnen voorleggen
• Rendabel business plan voorleggen
• Over voldoende financiering beschikken
• ...

Contacteer het kantoor gerust voor hulp bij deze aanvragen.

Update coronamaatregelen

Bij deze een reminder van het feit dat er nog steeds ondersteuningsmaatregelen bestaan voor diegenen die last ondervinden door COVID-19.

Zo is er o.a. de aanvullende compensatiepremie.
De deadline om de aanvraag te voldoen loopt bijna ten einde. ( Moet voor 15/08 gebeuren )
Gelieve de aanvraag tijdig in te dienen via de website van Vlaio via uw e-id en pincode ( https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie ), of het kantoor hierover te contacteren indien u hier bijstand bij wenst.

De premie bedraagt 2.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep met een beroepsinkomen > 13.998,78 euro
Daarnaast kunnen zelfstandigen in bijberoep (maximaal 80% tewerkgesteld als werknemer) met een beroepsinkomen tussen 6.996,89 euro en 13.998,78 euro een aanvullende compensatiepremie verkrijgen ten belope van 1.000 euro.

Hieronder vindt u de voorwaarden terug om aanspraak te kunnen maken op deze premie:
- U bent reeds in aanmerking gekomen voor het ontvangen van de hinderpremie of compensatiepremie

- Bij de heropstart of doorstartperiode ondervond u een daling van meer dan 60% van de omzet in 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
( Indien u in de betreffende periode in 2019 geen normale omzet realiseerde of nog niet actief was, dient u te vergelijken met een andere referentieperiode of het financieel plan )

o 1 maand vanaf de heropening (bij verplichte sluiting)
De referentiemaand begint te lopen vanaf:

18 april 2020 Doe-het-zelfzaken en tuincentra
20 april 2020 Dierenpensions/-hotels
4 mei 2020 Stoffenwinkels
11 mei 2020 Detailhandel
18 mei 2020 Contactberoepen (kapsalons en schoonheidssalons, pedicure, dierentrimsalons, ...)
Sportaccomodaties
Musea
Dierentuinen, ...
8 juni 2020 Horeca en toerisme
1 juli 2020 Wellnesscentra, met inbegrip van sauna’s
Casino’s en speelautomatenhallen
Pretparken en binnenspeeltuinen
Bioscopen
Publiek toegankelijke zwembaden
Feestzalen
Ook markten en kermissen kunnen terug georganiseerd worden.

o Periode 1 mei tot 31 mei (zonder verplichte sluiting)

- Er is een actieve bedrijfsvoering (effectief opnieuw gestart)

De hinder- en sluitingspremie van € 160 / dag:
Een sociaal verzekeringsfonds meldt dat sommigen deze niet of onterecht gekregen hebben.
Deze is afhankelijk van de activiteiten die in de KBO zijn opgenomen.
Mocht u daar problemen rond ondervinden, neemt u best contact op met Vlaio ( of met ons kantoor )
Bvb.
 Schoonheidspecialiste (96022):
Zij zijn opnieuw gestart vanaf 18 mei. Toch hebben veel schoonheidsspecialistes in hun KBO een extra nacebelcode 960403 (sauna, stoombaden, turkse sauna, ...) staan.
Gezien sauna’s langer verplicht moesten sluiten, bleef Vlaio de hinderpremie uitbetalen, wat voor een schoonheidsspecialiste niet terecht is.
Zij kunnen aan Vlaio de teveel betaalde premies terugstorten. Als er een controle komt moeten zij immers kunnen aantonen dat zij over een eigen fysieke sauna beschikken.
( Neem contact op met het kantoor bij vragen hierover)

Overbruggingsrecht – aangepaste verlenging juli en augustus

Welke zelfstandigen?
• Volle uitkering: Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgeno(o)t(e) / bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro/ student-zelfstandige en art. 37 op N-3 > 13.993,78 euro
• Halve uitkering: bijberoep en student-zelfstandigen op N-3 > 6.996,89 en < 13.993,78, gepensioneerden op N-3 > 6.996,89 euro en art. 37 op N-3 > 6.996,89 euro en < 7.330,52 euro

In welke situaties?
• Zelfstandigen getroffen door sluitingsmaatregelen: automatisch recht juli en augustus.
Opgelet:
o Zelfstandigen onder Ministerieel Besluit van 23/3/2020: vanaf 8 juni vallen heel wat sectoren niet meer onder deze sluitingsmaatregelen
o ‘Gedwongen sluiting’ indien nog tot 31/8 verplicht gesloten.
Bijvoorbeeld A) Dancing, activiteiten georganiseerd voor >200 personen + B) zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van A).
• Zelfstandigen niet meer getroffen door sluitingsmaatregelen, op voorwaarde van onderbreking minstens 7 opéénvolgende dagen in de maand
Nieuw:
o Objectieve elementen voor te leggen: gedwongen onderbreking = onmiddellijk gevolg van Covid-19
o Meer bepaald: daling inkomsten, daling activiteiten, daling reserveringen, stijging aantal annuleringen, onderbroken leveringen, daling verkoop
o Opgelet: uitkering juli / augustus kan niet voor periode van jaarlijkse vakantie of men moet bewijzen dat onderbreking uitzonderlijk gelinkt is aan Covid-19
o Opgelet: onderbreking mag niet louter en alleen ingegeven zijn door beperkingen ten gevolge van maatregelen rond social distancing.
• Volgende situaties worden beoogd:
o Zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren die wel opnieuw mogen opstarten, maar voor wie de opstart traag verloopt.
Bijvoorbeeld: leveranciers aan horeca, waarbij de omvang van activiteiten zeer afhankelijk is van de heropstart van deze sectoren. Men dient dan objectieve elementen bij te voegen die de band van afhankelijkheid aantonen die een normale heropstart verhinderen.
o Zelfstandigen die de voorbije maanden hun rentabiliteit zagen kelderen naar aanleiding van Covid-19 en die in juli / augustus hun activiteiten niet kunnen hernemen op leefbare manier. Dan duidelijk aan te tonen: verderzetten activiteiten nog niet rendabel en zelfs verlieslatend.
o Zelfstandige die arbeidsgeschikt is, maar in quarantaine geplaatst na hoog risico contact met besmet persoon en activiteiten moet onderbreken. Dan attest quarantaine te bezorgen.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 / met persoon ten laste 1.614,10
• Halve uitkering: 645,85 / met persoon ten laste 807,05

Opmerking:
• Voor de sluitingsmaatregelen: hiervoor raadplegen wij lijst (in bijlage) NACE-codes in het groen.

Welke zelfstandigen?
• Zelfstandigen die heropstarten na verbod of beperking zelfstandige activiteiten in kader van Covid-19. Zonder voorwaarde 7 dagen onderbreking.
• Voor zelfstandigen, helpers, meewerkende echtgeno(o)t(e) en primo-starters en student-zelfstandigen (op N-3 > 13.993,78 euro)
• Niet voor bijberoepers en gepensioneerden (uitzondering: bijberoep op N-3 > 13.993,78 euro komt wel in aanmerking).

In welke situaties?
Cumulatieve voorwaarden:
1. Zelfstandige activiteit op 3/5/2020 nog onder sluitingsmaatregelen, opgelegd door MB 23/3/2020. Voorbeelden, te controleren op basis van lijst (in bijlage) NACE-code in het rood:
o Horeca, non-food detailhandel (uitgezonderd doe-het-zelf en tuincentra: heropenden al in april 2020)
o Markten (zowel klassieke marktkramer als verkoper gebraden kip, ijskar, foodtruck)
o Kappers en schoonheidsspecialisten
o Opgelet: nachtwinkels komen niet in aanmerking, hetzelfde geldt voor zelfstandigen die overbruggingsrecht hebben genoten omwille van onderbreking van minstens 7 dagen (bijvoorbeeld immo en vrije beroepen).
2. Vanaf 4/5/2020 mag zelfstandige activiteit worden heropgestart zonder beperkingen.
Voorbeelden:
o Kapper mag herstarten vanaf 18 mei: mogelijk uitkering juni
o Restaurant mag herstarten vanaf 8 juni: mogelijk uitkering juli
o Vanaf 1/7 mag cultuursector weer aan de slag: mogelijk uitkering juli

3. In Q 2020/2 ten opzichte van Q 2019/2: omzetverlies of vermindering van bestellingen van minstens 10 %
o Op basis van objectieve elementen, bij voorkeur attest/ereverklaring boekhouder
o Mogelijk controles achteraf
4. De zelfstandige geniet in dezelfde maand niet reeds een uitkering overbruggingsrecht.

De uitkering
• Volle uitkering: 1.291,69 euro / met persoon ten laste 1.614,10 euro

Het overbruggingsrecht en de relance-uitkering kan aangevraagd worden via uw sociaal verzekeringsfonds.
Indien u ook hier bijstand bij wenst, kan u contact opnemen met het kantoor

Tijdelijke verlaging btw-tarief in de horecasector

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen.
Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

We willen de belanghebbende personen er nu alvast van informeren dat:

vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Er wordt binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging gepubliceerd.
De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)? Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan.

De restaurant-en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
Alcoholische dranken blijven belast aan het volle tarief van 21 %.
GKS-gebruikers zullen dan ook hun kassaprogrammatie zo snel mogelijk moeten aanpassen.
Een GKS-kassa heeft standaard volgende btw-codes aan boord:

A 21 %
B 12 %
C 6 %
D 0 %.
Aan deze codes dient niets gewijzigd te worden.

De aanpassing wordt bij voorkeur als volgt gedaan:
Alle artikelen, momenteel geprogrammeerd met btw-code B, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die automatisch naar het 6 % tarief.
Alle niet-alcoholische dranken, momenteel geprogrammeerd met btw-code A, moeten worden aangepast naar btw-code C; hierdoor gaan die ook automatisch naar het 6 % tarief.
Het wordt ten zeerste afgeraden om de tarieven van de btw-codes zelf te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de ‘take-out’ mogelijkheid: deze mag niet, als gemakkelijk alternatief, gebruikt worden voor eat-in.

bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Aangifte personenbelasting AJ 2020

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte personenbelasting.
Zowel ondernemingen als particulieren kunnen bij ons terecht voor hulp bij het invullen en indienen.
Er wordt een checklist bezorgd aan de cliënten zodat u kunt overlopen wat u nodig heeft en wat u kunt opnemen.
Om een voorbeeld te geven van wat speciaal is dit jaar en wat veelal vergeten wordt:
– De ingehouden roerende voorheffing op ontvangen dividenden kan ( deels ) gerecupereerd worden.
– De premies voor rechtsbijstandverzekeringen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de aangifte sinds 1/09/2019.
– …

Bij deze wat info over de indieningsdata en waar u uw aangifte kunt terugvinden.

Uw elektronische aangifte kunt u reeds raadplegen via https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Als u uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, zal die in de loop van de maand mei naar u worden verstuurd.

U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?

Kijk zorgvuldig uw gegevens na.
Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen
Uw gegevens zijn niet juist of onvolledig? Pas uw gegevens aan:
– Ofwel via het papieren antwoordformulier ( ten laatste op 30/06/2020 bij bevoegde overheidsinstelling laten toekomen )
– Ofwel via MyMinfin ( Tax-on-Web ) ( ten laatste op 16/07/2020 elektronisch indienen )

Bent u niet-inwoner?
De aangifte zal kunnen ingediend worden vanaf half september 2020

U moet een aangifte indienen?

Op papier: Deze moet ten laatste op 30/06/2020 bij de bevoegde overheidsinstelling toekomen
Via MyMinfin ( Tax-on-web ): Ten laatste op 16/07/2020 elektronisch indienen
Doet u beroep op een mandataris ( boekhouder, … ): De aangifte moet ten laatste op 22/10/2020 ingediend worden

Wenst u hulp van de overheid bij het invullen van uw aangifte?
Weet dat de invulsessies in de kantoren en in de gemeenten geannuleerd zijn.
Dit kan nu enkel telefonisch. Zie volgende link voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belastingaangifte-hoe-wanneer-aangifte-indienen